1. Reservering

 • De boeker kan via de website van Glamping4all BV, dan wel telefonisch reserveren. Glamping4all BV heeft de volgende gegevens nodig: naam en adresgegevens van de boeker, e-mailadres, leeftijden van alle medereizigers en of u optionele extra´s wilt bijboeken. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Glamping4all BV niet.
 • De aanbiedingen op de website van Glamping4all BV zijn beperkt voorradig en kunnen te allen tijde door Glamping4ll BV worden herroepen. Indien voor een bepaalde bestemming of accommodatie een aanbieding wordt herroepen, zullen andere prijzen worden gehanteerd.
 • Na iedere reservering voor een accommodatie op een camping wordt, na goedkeuring door de camping, door Glamping4all BV een bevestiging opgemaakt, waarmee de reservering wordt bevestigd. Op de reserveringsbevestiging staan vermeld: het reserveringsnummer, de reserveringsdatum, de verblijfsduur, de bestemming(en), de reissom en de naam van de boeker met het aantal medereizigers dat gezamenlijk van de accommodatie gebruik maakt. De boeker ontvangt een reserveringsbevestiging per mail.
 • Indien blijkt dat de gereserveerde accommodatie niet kan worden geboden, zal Glamping4all BV de boeker hieromtrent per ommegaand informeren en deze een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aanbieden. Indien de boeker hiervan geen gebruik maakt, zal Glamping4all BV direct voor terugbetaling van alle ontvangen betalingen zorg dragen.
 • In alle gevallen is de boeker zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde (reis)documenten, zoals een geldig paspoort/identiteitskaart, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs, groene kaart, etc. Wanneer de reis niet (geheel) gemaakt kan worden wegens het niet hebben van enig (geldig) document, komt dat, met alle eventuele gevolgen, voor rekening van de boeker.

2. Betaling

 • Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 30% van de totale overeengekomen reissom. Dit bedrag dient uiterlijk 14 dagen na de reserveringsdatum in het bezit te zijn van Glamping4all BV.
 • Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van aankomst in het bezit zijn van Glamping4all BV. Bij niet tijdige betaling is de boeker in verzuim. De boeker wordt daar door Glamping4all BV schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen zeven werkdagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, behoudt Glamping4all BV het recht om de reservering te annuleren en is de boeker aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).
 • Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de boeker en zal tevens in rekening worden gebracht de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.
 • Indien de reservering binnen acht weken voor de dag van vertrek wordt gemaakt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.

3. Wijziging in reservering

 • Het is mogelijk, op basis van beschikbaarheid, om de camping of periode of accommodatie (i.v.m. het aantal personen) te wijzigen. Hiervoor wordt een vergoeding van € 30,- per wijziging berekend. Ook kan deze wijziging resulteren in een meerprijs die in rekening zal worden gebracht of een deelannulering.
 • Op wijzigingen, die een gedeeltelijke annulering inhouden (bv. verkorting van de gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • Voor wijzigingen, die binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging worden aangebracht, worden geen kosten berekend, behalve voor wijzigingen in reserveringen die binnen 8 weken voor aankomst zijn gemaakt.

4. Annulering van de reservering/herroeping

4.1 De dienstverlening van Glamping4all BV (de verhuur van accommodatie) is wettelijk uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Dit betekent dat de boeker, na aangaan van de overeenkomst, de overeenkomst niet meer kan annuleren. Wij begrijpen echter dat er iets vervelends kan gebeuren waardoor de overeenkomst toch geannuleerd moet worden. Daarom bieden wij de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hierbij moet Glamping4all BV schadeloos gesteld worden, wat het volgende inhoudt:

 • Bij annulering tot 8 weken voor aankomst in de accommodatie, wordt 30% van de huursom en reserveringskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen 8 weken en 4 weken voor aankomst, wordt 60% van de huursom en de reserveringskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen 4 weken van aankomst en de dag van vertrek, wordt de volledige reissom in rekening gebracht.

Wij adviseren om een annuleringsverzekering bij een verzekeraar af te sluiten. Een annulering dient ten alle tijden schriftelijk te worden bevestigd. De ontvangstdatum geldt als annuleringsdatum.

4.2 Annulering door Glamping4all BV. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan Glamping4all BV de reservering opzeggen.

Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt verstaan:

 • De accommodatie is in zodanige staat dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld door wateroverlast of bosbrand).
 • De accommodatie niet meer verhuurd kan worden door plotselinge verkoop van de camping of faillissement van de campingeigenaar.
 • Door een dubbel geplaatste reservering door de campingeigenaar.

Glamping4all BV stelt de boeker hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

 • Glamping4all BV biedt in dit geval een gelijk- of meerwaardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom. Deze gelijk- of meerwaardigheid van de alternatieve accommodatie beoordeelt Glamping4all BV aan de hand van de locatie, de categorie van de accommodatie, de faciliteiten en de eventueel opgegeven preferenties, bij de reservering bekendgemaakt.
 • Indien Glamping4all BV geen passend alternatief aanbod doet of de boeker niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat Glamping4all BV over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.
 • Glamping4all BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten die door de boeker zelf gereserveerd zijn (bijvoorbeeld: vliegtickets, autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

5. Accommodatie

 • Bij de huuraccommodatie staat het maximaal aantal personen aangegeven. Het totaal aantal personen per boeking mag niet meer zijn dan het bij het betreffende huurobject vermelde maximum aantal personen.
 • Het is verboden te roken in de accommodatie.
 • Huisdieren mogen in de accommodatie verblijven, als op deze camping huisdieren in de accommodatie zijn toegestaan. Bij de reservering moet worden aangegeven dat er een huisdier meekomt. De boeker is verplicht om voor het huisdier aan de voorwaarden en regels van het vakantie land te voldoen (kijk hiervoor op de website van het Landelijke Informatie Centrum Gezelschapsdieren, licg.nl). Het is niet toegestaan een huisdier alleen in de accommodatie achter te laten, noch op de bedden te laten liggen. De camping heeft het recht om extra schoonmaakkosten in rekening te brengen, indien er een huisdier wordt meegebracht.
 • Het bijplaatsen van een bijzettentje dient vooraf bij ons te worden aangevraagd en is eventueel toegestaan mits de camping hiervoor toestemming verleent en het maximaal aantal personen van de accommodatie niet wordt overschreden.
 • Schade aan de accommodatie of inventaris, of het ontbreken van inventaris dient te allen tijde direct te worden gemeld bij de receptie van de camping. Op de camping zal de schade met de boeker worden opgelost.
 • De boeker en zijn deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van de camping.

6. Review

 • Glamping4all verzamelt reviews via het platform van Feedback Company/WebwinkelKeur. 
 • Met het geven van een review verleent de boeker toestemming deze op onze website te plaatsen.
 • Feedback Company/WebwinkelKeur publiceert deze review eveneens op hun eigen website.

7. Aansprakelijkheid

 • Glamping4all BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door boeker en zijn deelnemers van de via Glamping4all BV geboden accommodatie.
 • De eigenaar van een huisdier is aansprakelijk voor de het huisdier veroorzaakte schade of verontreiniging.
 • Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschiedt geheel voor eigen risico.
 • De boeker en zijn deelnemers van de via Glamping4all BV aangeboden accommodatie, die hinder of overlast veroorzaakt of kan gaan opleveren, kan eventueel na een waarschuwing uit de accommodatie verwijderd worden en uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie door de campingeigenaar, dit zonder recht op terugbetaling.

8. Klachten

 • Indien de boeker op de bestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van hem verwacht dat daarvan direct melding wordt gemaakt bij de receptie van de camping. Dat kan vaak verder ongemak en klachten voorkomen. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan dient de boeker tijdens zijn verblijf de klacht kenbaar te maken aan Glamping4all BV, middels telefonisch of schriftelijk contact. Telefoonnummer: +31 527 21 20 20 of email reservering@glamping4all.com. Glamping4all BV probeert de klacht tijdens het verblijf op te lossen en zal uiterlijk binnen 14 dagen na terugkomst de klacht schriftelijk afhandelen.
 • We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar reservering@glamping4all.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk een geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 • Glamping4all BV is niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf zoals weersomstandigheden, bouw of onderhoudsactiviteiten ter plaatse, ongedierte, geluids-, stank- of wateroverlast, werking van campingfaciliteiten (o.a. zwembad en Wi-Fi) en omstandigheden waarvoor de verantwoording bij de campingeigenaar ligt. Hiervoor kan Glamping4all BV dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. We maken tevens notitie dat het buiten het hoogseizoen (juli/augustus) voor kan komen dat niet alle aangegeven faciliteiten van de camping geopend en/of beschikbaar zijn. Vaak is dit afhankelijk van het aantal gasten op de camping. Hiervoor kan Glamping4all BV geen aansprakelijkheid aanvaarden.

9. Lidmaatschap Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Glamping4all BV is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise, om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Glamping4all BV verkoopt geen pakketreizen en is om die reden niet aangesloten bij een garantieregeling.